PADER PIOS BÖN I DENNA TID I NÖD


Denna kraftfulla bön i desperata tider av behov
Jesu sår på skuldran

O älskade Jesus, ödmjuka Guds lamm, jag är en eländig syndare, hälsar och dyrkar det heligaste såret på Din axel, på vilket Du bar Ditt tunga kors, som slet upp ditt kött och blottlade Ditt ben för att orsaka en ångest större än något annat av Dina andra sår på Dina välsignade kropp.

Jag dyrkar Dig O Jesus, den mest smärtfyllda. Jag prisar och prisar Dig och tackar Dig fullt ut för det mest heliga och välsignade och smärtsamma sår. Bönfaller Dig i denna överväldigande smärta och genom denna förkrossande börda av Ditt tunga kors att vara mig barmhärtig mot himlen längs vägen för Ditt kors.
I Jesu namn (begär Amen till alla).

** Denna kraftfulla bön måste utföras i en vädjan om brådskande hjälp. Efter att du har bett om denna vädjan måste du sedan publicera detta direkt så att den beviljas**

English version

Powerful Prayer in Desperate Times of Needs

Shoulder wound of Jesus

Oh loving Jesus, meek Lamb of God, I a miserable sinner, salute and worship the most sacred wound of Thy shoulder, on which Thou did bear Thy heavy cross, which tore Thy flesh and lay Thy bones as to inflict an anguish greater than any other wound of Thy most blessed body. I adore Thee, oh Jesus most sorrowful. I praise and glorify Thee, and give thanks fully to Thee for the most holy and sacred and painful wound. Beseeching Thee by that exceeding pain, and by the crushing burden of Thy heavy cross to be merciful to me on towards heaven along the way of Thy cross.
In Jesus’ name (make request Amen to all).

** This powerful prayer must be said for requests and most urgent help. After you have said it, ask for requests, then you must publish it right away for requests to be granted**

Det här inlägget postades i Bön, Pader Pio. Bokmärk permalänken.