Europakten är här. Ökade konkurrensförmåga med sänkta löner, pensioner och misärskapande strukturer.


Reinfeldt verkställer pakten med en pragmatiskt nedrustning. Nu väcks förslag till en höjd pensionsålder. Europakten syfte är att gynna de stora europeiska globala företagen, som är de aktiva på den globala marknaden.  Övriga ställs till förfogande.

Inte konstigt då EU är ett liberalt affärsprojekt utformat av amerikanska och europeiska industrialister i ERT. Det var European Round Table (ERT) som utformade det “fria flödet över gränserna”.

En marknad med billig arbetskraft tillsammans med utbudet av låg-kvalitativa personliga tjänster.

Varför sa England och Tjeckien nej? De genomskådade avsikten. Europakten skapar ingen ny utveckling för arbeten. Europakten bygger en utökad arbetslöshet och misär. En ofattbar logik. Varningens rop har även kommit från de mest inbitna kapitalisterna i Davos. Hur ska tillväxt komma, när mänsklig tillvaro stryps? Ekonomipristagaren Joseph Stieglitz kallar den för en ”självmordspakt”.

Vad säger internationell press? Här finns en större kraft att söka sanningen än i Sverige. Svensk press har hittills varit mindre granskande av själva innehållet och om Europaktens följder. Svenska pressen har fokuserat enskilda frågor men inte det politiska sammanhanget och dess rötter. Vissa frågor är t.o.m. tabubelagda.

Inte heller politiker talar helt öppet innehåll och syftet. Det som fokuseras är maktfrågan. Att sitta med eller vara utanför bordet, där makten finns. Men vad är för makt som hyllas? Argumenten är naiva. Ett Europa behövs men det monitära systemet skapar ett framtida förtryck i “finansens diktatur”. Pragmatismen har här en dubbelbottnad innebörd. Därför blir högerns retorik tvetydig.

Enligt The Telegraph sa Angela Merkel efter förhandlingarna om europakten:

”skuldbegränsningarna kommer att vara juridiskt bindande för de 25 undertecknarna. Några överträdelser kommer inte att vara möjliga”.

Har svenska folket fått rätt vetskap? Vad gäller?

Svenskt nej till Europakten men ja i “pragmatiken”

EU-historien är lång och har fått ske under tystnade med falska förespeglingar. Ett fredsprojekt. Ett projekt för ökad konkurrensförmåga. Europas folk har missförstått. Europaktens konsekvens är redan här med ett innehåll som är ofattbar i sin konsekvens. Vi väntar oss att politiker söker det bästa och rätta för folket. Dessa världsbyggare bygger system där pragmatism är en iskall materialistisk uppfattning.

Statsminister Fredrik Reinfeldt öppnar nu för att vi ska jobba fram till 75 års ålder. Ett nytt slags arbetsliv med fler jobbyten, om det gamla blir för tungt.  Löner och pensioner ska sänkas. Vilken framtid har gamla i ett samhälle som stryper sin utveckling för en plånbok för de mest beställda.

Människor ska arbeta längre i arbeten som inte finns eller skapas i en samhällsutveckling.

Kvar blir en  konkurrens i fattigdom  elller tvivelaktiga privata tjänster. Europakten  är en omstruktering av det sociala samhället till ett monitärt system som betår flöden över gränser, där även människor ska blir flöden, som de vore en boskapshjord.

Ovanpå detta finns vanvården av gamla. Det är gott att det finns riskapitalbolag som gör vinster. Det ger valmöjlighet. Hur långt kan detta vanvett går? Mycket långt om vi inser innehållet.  Med detta kan vi förstå hela Moderatpolitikens syfte att ställa om Sverige för en global privatmakt.

Nej till europakten men ja i “pragmatiken”, den nya politikens lögn. Reinfeldts förslag och poltik är en konsekvens av Europakten. Hela regeringspolitiken är ett eko i samklang med europaktens förslag.

Det övergripande syftet med pakten i enlighet med dess undertecknare.

Paktens undertecknade förklarar att deras allmänna mål är att ta itu med skulden genom att höja konkurrenskraften inom euroområdet dvs. skapa förutsättningar till en kommersiell prestanda för dessa företag som använder euron på de globala marknaderna.

Analysen är därmed ytterst primitiv och mager om ekonomins natur och grund.

Den ekonomiska grunden börjar inifrån i alla samhällen genom människors arbeten. Självständiga ekonomier och nationer förutsätter en egen valuta och bank.

EU-historien visar att plattformen blev lagd av dessa direktörer. Politiker kan inte har varit ovetande om denna bakgrund.

 “Round Table”är ett begrepp inom en elitism i världen. Odlad sedan 1891 med sektens rötter. Ett nätverk  i tid och rum med dem som utnämnt sig själva som de “upplysta”. Den nyliberala kåren. Bilderberg-gruppen är även det ett faktum med samma rötter som ERT, en internationell grupp som var EU-projektets skyddsmantel sedan 1954. Här skedde en överordnad förankring i finansens aristokrati.

De fyra pelarna

För att uppnå detta mål pakten har etablerat fyra pelare som orienterar huvudlinjerna för de ekonomiska åtgärderna som gäller de nationella regeringarna.

1. Första pelaren av pakten: ökad konkurrenskraft

 Den första pelaren för att nå detta allmänna mål är att främja konkurrenskraften och undertecknat pakten anser att detta endast kan uppnås

 • genom att sänka priserna, vilket i sin tur, kommer priserna bara komma ner
 • om lönerna sänks. I detta syfte har behovet införts för att kontrollera så kallade
 • enhetsarbetskostnaderna.

Eftersom enhetsarbetskostnaderna är ett resultat av att dela nominella lönerna med produktiviteten, för att sänka dem en gång måste antingen sänka nominella löner (täljaren) eller höja produktiviteten (nämnaren).

Pakten föreslås åtgärder i båda riktningarna.

För att sänka de nominella lönerna som den rekommenderar reformer som följande (de som citationstecken är citat från pakten, som kan läsas här ):

 •  “Granska lönebildningen avtal”, i syfte att begränsa eventuella ökningar.
 • “Översyn av graden till  en centralisering av förhandlingsprocessen”, i syfte att minska förhandlingsstyrkan hos arbetstagare och därmed undvika att de kan utöva tryck uppåt på lönerna för att försvara deras köpkraft.
   • Som väl känt är med mer centraliserade kollektivavtal, desto fler arbetstagare som deltar i förhandlingar, och som sådan, desto större makt har de.
   • Omvänt, ju mer decentraliserad förhandlingarna (som den nyliberala europeiska ledarna önskar), desto svårare är det för arbetstagarna att försvara sina rättigheter eller uppnå högre löner.
   • Om förhandlingar sker på statlig nivå, till exempel, kan arbetstagare har robusta förhandlingar befogenheter
   • Men om förhandlingar sker på ett personligt plan, kommer de att INTE  ha någon.
   • Undertecknarna av pakten föreslår därför denna översyn så att decentraliseringen av förhandlingar kan börja, eftersom de vet att på detta sätt lönerna kommer att sänkas, vilket är vad de vill.
 • “Se till att löner bosättningar i den offentliga sektorn främja konkurrenskraften insatser inom den privata sektorn”. Därför måste lönerna för offentliganställda minskas så att de inte tjänar som en uppåtgående referenspunkt för arbetare i den privata sektorn.

Det är uppenbart att alla dessa åtgärder i pakten är riktade mot att sänka löner, vare sig en direkt sätt (sänka dem direkt) eller på ett indirekt sätt (sänka förhandlingar kapacitet fackföreningar och sänka den offentliga sektorns löner som fungerar som en standard för privata sektorns löner).

2. Den andra pelaren av pakten: att främja sysselsättning

Främjande av sysselsättning i Europa utgår från tanken att arbetslösheten beror på en felaktig funktion på arbetsmarknaden vilket innebär att för att undvika den

 • reformer för att ändra dess reglering och dess struktur. Konkret föreslår pakten åtgärder som “för att främja flexibilitet”
 •  “reducering av odeklarerat arbete”
 • “ökning arbetskraftsdeltagande”
 •  “livslångt lärande”
 • reduktion av arbetskostnaderna

För att uppnå den sista punkten pakten rekommenderar också “sänkning av skatten på arbete” dvs sociala avgifter – ett förslag som är dubbelt negativt och skadligt för den stora majoriteten av befolkningen. Inom ett område, eftersom det försvagar det offentliga pensionssystemet, hållbarheten som de nyliberala ledarna hävdar så ofta orsakar dem bekymmer.

I en annan verklighet är en minskning av lönekostnader, som alstar

 • mer ojämlikhet,
 • mer fattigdom
 • mindre utgifter med alla de problem som dessa medför

Det totalaskatteuttaget ska upprätthållas föreslås dels med direkt skatt (som beror på kapaciteten hos varje person) dels en indirekt beskattning, som betalas oberoende av inkomster individer. Det är just vad Europeiska kommissionen nyligen har föreslagit till Spanien.

Vad Euro akten kommer att uppnå är att göra arbete ännu mer osäkra i Europa, vilket gör det mer osäkra och tillfälliga, samt billigare.

Dessa arbeten blir mindre produktiva eftersom med ökade spridning av denna typ av arbete det kommer att bli allt svårare i Europa att främja ekonomisk aktivitet som ger större mervärde och skapar mer konkurrenskraft.

Vad Europakten kommer att uppnå är att specialisera sig i Europa-marknaden av billig arbetskraft tillsammans med utbudet av lågkvalitativa personliga tjänster. Detta har redan har hänt med länder som Spanien, där denna politik har tagits fram.

3. Den tredje pelaren av pakten: “Förbättring  av den offentliga finansernas hållbarhet”

Pakten betonar behovet av att garantera tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten som kräver en minskning av budgetunderskottet till under 3%.

I detta syfte rekommenderar en reform av pensionssystemet, hälso- och sjukvården och sociala förmåner, det vill säga utgifter som har den mest direkta inverkan på den sociala välfärden, men naturligtvis, som pekar på mycket lönsamma tillhandahållande av varor (privata pensioner, privat hälso- och privatvård) för privata företag.

I synnerhet rekommenderar pakten att 

 • anpassa den faktiska pensionsåldern med den förväntade livslängden
 • begränsa förtidspensionering” 
 • med riktade incitament för att anställa äldre arbetstagare, som alla uppgår till försvagar allmänna pensionssystemet
 • främja en gradvis privatisering , vilket är vad som eftersträvas 

Dessutom i ytterligare rekommendationer som Europeiska kommissionen föreslår också att gå vidare med processen att privatisera offentliga tjänster och företag, 

Försäljningen sker oftast när priserna är låga, när de inte är begåvat att sälja. För att bekräfta dessa antisociala åtgärder uppmanar pakten för “att översätta EU: s finanspolitiska regler som anges i stabilitets-och tillväxtpakten i den nationella lagstiftningen” med målet att säkerställa att reglerna ha “en tillräckligt stark bindning och varaktigt“.

Denna pakts rekommendation är djupt antidemokratisk, och kan beskrivas som en äkta ekonomisk statskupp:

 • den anger en viss typ av politisk ekonomi, rättsligt förbud och andra möjliga alternativ
 • den hindrar länder som släpar efter mest i de sociala investeringarna och infrastruktur att tillgripa i framtiden en skuld, som vanligtvis är det enda sättet att uppnå dem. Det innebär att döma dem till efterblivenhet och utarmning.

 Europakten kommer inte ens att uppnå en minskning av underskottet och skulden med dessa påbud. Den tjänar bara till att öka den sociala sjukdomskänslan, de sociala bristerna och även en brist på offentliga medel som behövs av privat kapital för att skapa aktivitet och sysselsättning.

4. Den fjärde pelaren i pakten: att stärka den finansiella stabiliteten

Föreslås i denna punkt är ett program för “skatte politisk samordning”, men utan att specificera hur det ska fungera i förväg.

Faktum är att staterna helt enkelt “förbinder sig att delta i strukturerade diskussioner om frågor skattepolitiska”.

Viljan att gå framåt med kraftfulla skatteåtgärder som främjar en mer produktiv och hållbar typ av ekonomi med en mer rättvis inkomstfördelning, eller mot samordningen effektiv kamp mot bedrägerier och skatteflykt, är noll.

När det gäller bankreglering finns endast regelbundna “stresstester” av banker. Spekulativ finanshandel kan fortsätt. Vi kan erinra om fallet med de irländska bankerna som  hittades i perfekt skick vid EMU-inträdet. Endast några veckor senare måste Iralnde injiceras med € 80.000 miljoner euro för att täcka hålen i sina balansräkningar.

När det gäller Spanien har Europeiska kommissionen  rekommenderat att gå vidare med processen att privatisera sparbanken.

Innan dess, för offentliga medel skall användas till rengöring dem. En fullständig skamlöshet!  Myndigheter som prenumererar på pakten missbrukar offentliga medel, när de rekommenderar “omstruktureringen” med privata lösningar.

Slutligen problemet med statsskulden och den europeiska stabilitets-mekanismen (ESM), vars mål är att

 • “värna den finansiella stabiliteten i euroområdet”
 • vare en funktion är att ge ekonomiskt stöd till de länder som kräver det.

Detta stöd kommer att genomföras av Europeiska kommissionen och Internationella valutafonden i samarbete med Europeiska centralbanken,

Bistånd kommer att genomföras

 • “under strikt villkorlighet”
 • under villkoret att “erhålla och bibehålla högsta kreditvärdighet från de stora kreditvärderingsinstituten “
 • enligt IMF:s SAP-programmet om ett makro-ekonomiskt anpassningsprogram

Det vill säga innebär pakten sätter Europa under dess villkor som dessa finansorgan aom har använt för att införa nyliberal anpassningspolitik, vars resultat har varit katastrofala i alla länder där de har tillämpats.

Slutsatser

Europakten är en torped riktat rakt in i vattenlinjen för det sociala Europa.

Det råder väldiga tekniska bristfälligheter i pakten, då dessa bygger på förenklade ideologiska föreställningar, vars enda kraft beror på makten hos dem, som drar nytta av de föreslagna åtgärderna.

Den offentliga skulden som genereras under de senaste två åren är orsakad av internationella banker och stora hedgefonder. Den privata skulden är effekten av förlusten av inkomster som produceras av den politik Europeiska kommissionen föreslår. återigen, av lönesänkning som har tillämpats under senare år. Detta framgår av det faktum att krisen och skulden har drabbade länder och ekonomier med skilda konkurrenskraft nivåer.

Teoremet är falskt därför att orsaken till skulden inte är att lönerna är för höga eller att större produktivitet kan uppnås genom att sänka dem.

Därför är europakten en kolossal svindel! Den gynnar vinsterna inom banksektorn och de stora företagen. Åtgärderna kommer att:

 •  minska sysselsättning
 • skapa lägre intäkter för löntagare och för små och medelstora företag

Detta är precis vad som intresserar banksektorn och storföretagen! Får inte glömma att de verksamheter som växer  i vinster och makt är just denna grupp som orsakat skulden.

Kampen mot skulden på den del av EU: s ledare är bara för syns skull. Det är fejk. 

Den verkliga orsaken till den brutala skuldökningen i Europa har varit nedgången i löneinkomsterna under de senaste åren, och nedgången i skatteintäkterna, som orsakas av den politik de har förespråkat.

Vad Europakten kallar en kamp mot skuld är i själva verket en kamp mot de offentliga utgifterna avsedda mot tillhandahållande av sociala varor och tjänster till befolkningen på lägre inkomster, så att motivera sin omvandling till privata näringslivet via privatiseringar som den föreslår. En kamp mot demokratin.

Ett bevis på detta är det faktum att europakten säger ingenting om de offentliga utgifterna som subventionera stora koncerner, banker eller militära industrin när det gäller att spara offentliga medel. Om de verkligen ville minska improduktiv utgifterna, hur kommer det sig att de  inte föreslår en minskning av militärutgifterna?

Europakten är inte bara en svindel på grund av vad den säger, men också vad den inte står. Inget görs för att säkerställa att banksystemets reformering

Ingenting föreslås att tygla de spekulanter som är de verkliga författarna till krisen och som nu förgyller dem själva.

Det är tyst om den spektakulära ökningen av ojämlikhet, eller brottslig användning av skatteparadis inom gemenskapens territorium i sig, för att nämna några.

Europaktens summa sumarium är ett bedrägeri för att dölja att rötterna till problemet, som gömmer sig i konstitutionen av den monetära unionen på  ett  underlag som är tekniskt fel, anti-socialt och som endast är gynnsam för stora företagen och bankernas kapital.

Europa är allt mer nödvändig, men den monetära och politiska sammansättningen rör sig närmare mot utformningen av en diktatur än en verklig demokrati. En förening i skuld. En skuldsocialism.

Anständiga kvinnor och män som strävar efter att leva i en rättvis värld, respektfull mot naturen och i fred med människor, måste ihärdigt motsätta sig detta nya försök från Europakten förslava mänsklig rätt och frihet

Europa den nyliberala euron har gett sitt allt, och har fött inget annat än ökade orättvisor, finansiella kriser, förlust av arbetstillfällen och sönderfallet av arbetsförhållanden och stängningen av miljontals små och medelstora företag.

Endast vinsterna till storkapitalet är effekten från euron.  Europa förslavas av denna monetära union. Av absolut nödvändighet krävs annan ekonomisk politik som ger mänsklig välfärd, hållbarhet och social harmoni såsom är innehållet i ekonomins ursprung.

Benchmarking China. Kina som modell

Vi kan konstatera att pakten syftar till en typ av konkurrenskraft som utarmar  dubbelt . För en, eftersom det inte grundar sig på att förbättra kvaliteten eller värdet av de produkter som levereras av europeiska företag, utan snarare på att sänka de europeiska lönerna för att matcha resten av ekonomierna i världen, och därmed sänka inkomsten för de allra flesta befolkning och utarmar europeiska arbetstagare. Euron Pakten är en pakt mot europeiska arbetare.

Det är uppenbart att alla dessa åtgärder i pakten är riktade mot att sänka löner, vare sig en direkt sätt (sänka dem direkt) eller på ett indirekt sätt (sänka förhandlingar kapacitet fackföreningar och sänka den offentliga sektorns löner som fungerar som en standard för privata sektorns löner).

Vi konstatera att pakten syftar till en typ av konkurrenskraft som utarmar i dubbel mening.

Europakten är en pakt mot europeiska arbetare.

Eftersom euro-pakten inte grundar sig på någon kvalitetsförbättring eller ökat värde på de produkter som levereras av europeiska företag, utan snarare på att sänka de europeiska lönerna för att matcha mot de övriga ekonomierna i världen, och därmed sänka inkomsten för de allra flesta befolkning och utarmar europeiska arbetstagare.

Europakten är en pakt mot  små, medelstora företagen och sysselsättningen.

Detta  leder även till  att sänka den europeiska ekonomin, eftersom minskningen av lönerna kommer också att minska hushållens förmåga att spendera i Europa, vilket kommer att leda till en minskad försäljning för tusentals små och medelstora företag som lever på de inköp som utförs av Europeiska löntagare.

Ur denna synvinkel är de enda mottagarna av pakten är de stora europeiska globala företag, de som är aktiva på den globala marknaden och inte bara i den europeiska marknaden.

Den inhemska och nationella ekonomin är den  främsta grunden för en överväldigande majoritet av de små och medelstora företagens framtid. Av denna anledning kan vi konstatera att europakten är också en pakt mot små och medelstora europeiska företag.

Då små och medelstora företag också skapar den flesta av sysselsättningen (i genomsnitt 70% i Europa) kan vi säga att euron pakten är lika en pakt mot sysselsättningen.

En europakt utan verklighet

För att höja produktiviteten pakten rekommenderar “ytterligare öppnande av skyddade sektorer”, “för att

 • förbättra utbildningssystemen
 • främja forskning och utveckling
 • förbättra företagsklimatet.

Hur kan man riva förutsättningar och sedan stödja? Pakten en anti-utveckling och går i motsatt riktning en verklig ekonomi. Faktorer som är till nytta och som ökar produktivitet är:

 • bra löner,
 • goda arbetsvillkor
 • anställningstrygghet
 • deltagande av arbetstagare i livet för företaget
 • lämplig och riklig social trygghet

Detta gör att vi kan konstatera att euron pakten inte i verkligheten, sträva efter att öka produktiviteten utan endast till lägre löner för att höja vinsterna för de stora europeiska företag.

Av de tre åtgärderna, som föreslås för att höja produktiviteten, är den andra åtgärden mest avgörande. Alla vet att förbättrade utbildningssystemen och främjandet av forskning och utveckling krävs offentliga medel. En motsägelse.

Europakten skapar försämrade arbetsförhållanden och hämmar kompetensutveckling

Pakten vill även förslå en minskning av de offentliga utgifterna. Konsekvensen är att istället för att höja produktiviteten, vad euron pakten skapa försämrade arbetsförhållanden och kompetens i det sociala kapitalet som är nödvändig för att höja produktiviteten.

Europakten en pakt mot konkurrenskraft för den europeiska ekonomin.

Att sänkningar av löner skulle  automatiskt ge upphov till ökad konkurrenskraft, och sänkta priser är en spekulativ teori.

Om detta inte sker och att euro-pakten inte fixar detta, då är mycket ofullständigt. EU vänder sig till ett fåtal storföretag med stor marknadsmakt, som genomför detta

Den mest sannolika händelse är att dessa företag dra fördel av de lägre kostnaderna för arbetskraft i syfte att höja sina vinster, och inte sänka priset på sina produkter. I själva verket är detta vad vi har sett hända hela tiden på den europeiska marknaden (och särskilt på spanska marknaden).

Därför kan vi säga, att i motsats till vad den säger, är Europakten en pakt mot konkurrenskraft för den europeiska ekonomin.

En allmän observation är.

Europakten  producerar en nedgång i den ekonomiska aktiviteten i hela Europa.

Omkring tre fjärdedelar av exporten av europeiska länder sker “inom Europa”, det vill säga med andra europeiska länder som importörer.

Det betyder att om kapaciteten att konsumera inom de europeiska ekonomierna minskar (som en följd av lön nedskärningar och en nedgång i de offentliga utgifterna) import oundvikligen kommer att falla .

Ett resultat av sänkning av priserna på den europeiska exporten kommer att bli utan värde, även om de verkligen lyckades få allt sänkt. Detta innebär att vad euron-pakten kommer att producera är en nedgång i den ekonomiska aktiviteten i hela Europa.

VAD HAR SVERGI GÅTT MED PÅ? VARFÖR HAR INNEHÅLLET INTE GRANSKATS MER?

Moderaternas bud

Enligt Agnes Merkel i Observer och The Telegraph
Vi är inte bundna av regelverket. Vi har möjlighet att delta … Och det är väldigt tydligt att detta inte är ett försteg till att vi blir ett euroland, sa han till Svenska Dagbladet, med huvudsakligen medhåll från Socialdemokraternas Stefan Löfven.

Enligt brittiska TheTelegraph sa Angela Merkel efter förhandlingarna att ”skuldbegränsningarna kommer att vara juridiskt bindande för de 25 undertecknarna. Några överträdelser kommer inte att vara möjliga”.

Överenskommelsen mellan Moderater och Socialdemokrater

Vi är överens med regeringen om att finanspakten inte medför några rättsliga förpliktelser för Sverige. Det vill säga Sverige ska inte överlämna någon beslutanderätt från riksdagen över vårt finanspolitiska ramverk eller ge möjlighet för ytterligare sanktionsmöjligheter till EU-domstolen genom finanspakten. “undertecknare utanför euron kan bötfällas av EU-domstolen för regelbrott” och “skuldbegräns-ningarna kommer att vara juridiskt bindande för de 25 undertecknarna. Några överträdelser kommer inte att vara möjliga”” finanspakten inte medför några rättsliga förpliktelser för Sverige” och ” eller ge möjlighet för ytterligare sanktionsmöjligheter till EU-domstolen genom finanspakten”. 

Vad händer om euron kollapsar? Eurozonens  uppbrott? En partiell utgången av en eller flera skattemässigt och konkurrenskraftigt svaga länder, skulle blir kaotisk.  En splittring av euroområdet i en större D-mark zon och ca 10 nationella valutor?

Den nuvarande vägen innehåller en gradvis avveckling av befintliga politiska, ekonomiska och rättsliga åtaganden gentemot folken. Ekonomisk rättvisa är den enda hållbara vägen.

Det här inlägget postades i Angela Merkel, Bilderberg, Demokrati, Effektivitet, Energi, EU, Fattigdom, Finanskrisen, Globalisering, Historia, Makt, Marknadspolitik, Privatisering, Samhälle, Självständighet, Tillväxt, Utveckling, Välfärd, Vinst. Bokmärk permalänken.