EU angriper strejkrätten. Marknadens lika värde överträffar människans lika värde!

EUmotfackFacken finns för att kunna försvara de mänskliga rättigheterna, den rättvisa lönebildningen och hälsan för en rätt arbetsmiljö. EU-kommissionen vill ge EU-domstolen rätt at­t bl.a ­bestämma om fackliga stridsåtgärder. Det motiveras av marknadens lika värde och rätt.

“Monti II-förordningen” anger rätten till stridsåtgärder och friheten att tillhandahålla tjänster över gränserna dvs på EU:s inre marknad där alla marknader   har lika värde. En parafras om människors lika värde. Detta berör en 4 EU-principer – “det fria flödet av arbetskraft över gränsern”. Ett system föreslås som varnar om allvarliga arbetstvister berör flera länder.

Mario Monti är den nuvarande premiärminister i Italien och även ekonomi-och finansministeriet i en regering som kallats en “bankregering”. 

Företag eller andra organisationen är inte allena ägarna och ledningen utan även de anställda. Strejkrätten är en mänsklig rättighet och tillhör det civila samhället. Konflikträtten har en gång slagit fast i FN inom ILO.

Två förslag gäller

 1. Det ena förslaget är ett direktiv om tillämpning av det sedan år 1996 gällande utstationeringsdirektivet som ska styra upp företags dumpningsaktioner av avtal, minilöner och arbetsvillkor. Vi ser här företag som verkar över nationsgränserna
   • EU:s direktiv om utstationering av arbetstagare antogs 1996, behandlar förhållandena för arbetstagare som för en begränsad tid utför arbete i en annan medlemsstat än där de normalt utför arbete.
   • Detta har medfört djupa orättvisor för utländsk arbetskraft
   • Nytt direktiv en nya lagstiftningen går bl.a. ut på att ställa högre krav på information till arbetstagare och företag om deras rättigheter och skyldigheter
     1. att skapa tydligare regler för samarbete mellan nationella myndigheter
     2. att förbättra övervakningen av utstationering, bl.a. för att motverka ”brevlådeföretag”
     3. att förstärka skyddet av arbetstagarnas rättigheter. Till skillnad från förordningsförslaget anser facken att direktivförslaget är ett steg i rätt riktning.
 2. Det andra är en förordning om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i samband med gränsöverskridande tjänstehandel. Förslag har mötte  massiv kritik från facken,

EU är i sin grund ett liberalt affärsprojekt, som bygger inte i första hand på de demokratiska friheterna och mänskliga principer. Här gäller i stället “de fria flödena över nationsgränserna” – varor, kapital, arbetskraft och tjänster

EU fokuserar marknadens och kapitalets rätt och prioritet över och före medborgarnas, folkets och nationers intressen. Vi ser här liberalismens bedrägliga form i en omkastad ordning. En revolution i värdegrunden.

Liberalisering innehåller i princip en urholkning av samhälle, ekonomi och värderingar utan att folk förstår. Vi hör Reinfeldt säga. “Vi hjälper till att sänka trösklar.” Ökat tryck på individualism och egenintressen. Det kallar sig t.o.m. “det nya arbetarpartiet”. Begrepp har en ny innebörd.

Samhällsansvaret har inneburit att acceptera sämre arbetsvillkor, högre vinster till direktörer och sänkta skatte som decimerar samhällskapital och framtidsutsikter. Med M gäller det visionslösa samhället. Det klyftskapanden samhället.

Facken är de som står närmast arbetsplatserna. Vi har idag en väl fungerande ordning för hur konflikter ska regleras.

EU-förslaget skulle medföra en inskränkning av grundläggande fackliga rättigheter såsom den fria förhandlingsrätten i vilken konflikträtten är en viktig del,

Den invandrade arbetskraften står i ett beroendeförhållande till arbetsgivarna och många fall visar att de riskerar att kastas ut ur landet om man söker stöd för att hävda sina rättigheter.

Felaktiga löner har gällt under minimilön och usla arbetsvillkor erbjuds, som kan beskrivas som träldom Detta har skadat en fri konkurrens under samma villkor.

Risken är att länderna med de sämsta villkoren kommer att urholka allas villkor. Vi ser olika branscher som äts upp av större företag med ökade vinstintressen. Lögre lön befrämjar. En nedmontering.

EU är inte FRIHETENS UNION.
Den har blivit SKULDENS UNION.

Och Alliansen tillhör LIBERALISMENS ALLIANS att urholka sammanhållning och nationens social och ekonomiska självständighet.

De rödgröna partierna skulle kunna vinna röster på att utforma en gemensam linje mot avregleringar och privatiseringar i nyliberalismens namn.

Det här inlägget postades i Arbete, Arbetskraftsinvandring, Arbetsmarknadsfrågor, Demokrati, Fackligt, Liberalism, Lönefrågor, Orättvisa, Rättvisa, Utsatta yrken, Utveckling, Välfärd. Bokmärk permalänken.