Den snedvridna högerretoriken

På debattens torg använder högerns kommentatorer våldsamma beskriv-ningar om det Sverige som en gång gällde. En stor vilsenhet och historielöshet är så uttalad i den unga gruppen.  De vill bana väg till det extrema. Vägen bakåt.

De kan jämföra Sverige och social demokrati med Nordkorea. De kan skildra Sveriges 1900-tal som en sovjetstat. Det blir fullständigt absurt. Okunskap om vår historia är ett maktmedel för Moderatpartiet att hålla människor i okunskap och göda en jord med lögner!

De skildrar sig själva utan förankring som ett nytt arbetarparti som älskar människor, se artikel under “hem” eller här. Det är svårt att tro att det är sant 2012. Det försiggår en strävan till det som vi lämnade bakom oss för att nå en utveckling av vår nation och vårt folk.

I själva verket har borgarnas kunskap tagit slut. De kan endast gå bakåt och kan inte urskilja vad som är orsak och verkan. Falskt blir sant och vice versa. Ord utan innehåll. Syn utan blick. Lyhördhet utan gensvar. Känsla utan hjärta.

Logik utan logik. Profit i kubik.  Allt är en “plånbok”, som ska skapa allt men som blir till en gravkällare.

Våra grundläggande friheter och solidaritet har växt fram i generationer i det som skulle bli civilsamhället.

Prototypen till Försäkringskassan kom genom brukskassan i bruken som en gemensam fond för familjer när familjeförsörjaren blev sjuk eller skadad. Arbetarrörelsen kommer senare.

Nya generationer har växt fram med en fördunklad historiebild av Sveriges utveckling.  Finanskraschen 1992 har förvrängts till det yttersta. Mönstret om denna kris är  likartad med dem som har gällt andra länder med en djup skuldsättning genom avreglering av en lånemarknad, fastighets- och bankkris; och spekulation. En metod att bryta sönder social ordning.

Vi avser här att tala om en fri vänster på demokratiska grunder där människans lika rätt och värde är själva värdegrunden för samhällets helhet. Vi ser att välfärden är en motor för en ekonomisk och allmän utveckling och den är tillsammans med näringslivets utveckling  ett ömsesidigt stöd. Faller det ena, då faller det andra. Dessa två  bildar samhällets fortvaro. Staten är folket och de folkvalda är folkets tjänare och välgörare.

Att tala om en “bluejustice” ser vi inte som en möjlig väg, då dess grund är “plånboken”. Den vägen skapar sönderfall. Allt blir till en kostnad att leva. Talar vi om det överstatliga eller oligarki, då rör det sig något annat än demokrati.

Vi tar här avstånd från all extrem vänster och höger! Därför att de kränker människan, förslavar och förstör mänsklig utveckling. Dessa två ytterligheter är t.o.m. i sin “natur” och med sin människosyn  släkt med varandra!!

Vi vet att sedan 70-talet så sprids här och i andra länder en opinionsbildning som gäller “Korståget mot välfärden”. I Sverige kommer detta genom SAF nuvarande SNS. Förvrängda och antidemokratiska PR-kampanjer drivs i vårt land. 

Regeringskansliet och Anders Borg köpte PR för 119 miljoner 2007-2010 för att saluföra Jobbskatteavdraget och finanspolitiken.

Välfärden  och keynesianismen (blandekonomin) var en nagel i ögat för nyliberalerna. Solidaritetens samverkande grund i efterkrigstidens utvecklingsekonomier i Latinamerika, Europa. Asien och Afrika skulle beskäras för en internationell expansion av de stora företagens egenintressen.

Länder  skulle svänga till höger för att bli marknadsvänliga stater mogna för globaliseringens världsvåg. Inhemsk utveckling och välfärdsutveckling skulle då ersättas av en internationellt kontrollerad exportindustri.

Går vi tillbaka i tiden till den industriella revolutionens tid på 1700-talet så sker ett språng. 

Ångmaskinen kom och helt nya förutsättningar kunde skapas för att driva gruvdrift, producera, transportera, bygga järnväg och båtar med en ny stärkt handel.

Stafford, Engaln

ire 1930

Men det skedde också att väldiga sociala klyftor bildades. De borgerliga kunde lyfta sitt välstånd till ofantliga nivåer medan de som arbetade i industristäder levde under de mest vidriga villkor. Liverpool var en sådan stad med bostäder utan sanitet. Dessa städer blev till jättelika smitthärdar.  Smog lägrade sig över städerna. Stanken var oerhörd. Parfymen tillkom då i Paris.

Kolera, TBC och Spanska sjukan spred sig i Europa. En koleraepidemi bröt ut 1832. Elva koleraepidemier har kommit genom tiderna. Koleran och TBC spred sig i de alltmer tätbefolkade industristäderna. Miljoner människor dog i dessa epidemier.

1800-talets Sverige var statarnas tid, fattigt, nersupet och vintrarna var lika kalla som idag, med den skillnaden att dagens centralvärme eller väggisoleringsmaterial inte fanns.

Karl Marx skrev “Das Kapital”, 1867, som är antitesen till kapitalismen. Han ville kväva och utplåna girigheten hos människor.

En annan makt skulle ta över. Inte för folkets väl utan för proletariatets diktatur.

Detta blev till en ny ytterlighet som skulle kväva all form av mänsklig rätt och frihet. 1848 utvecklade Karl Marx och Friedrich Engels en teori som de kallade den vetenskapliga socialismen. Dessa hade anslutit sig till The League of the Just – De rättfärdigas förbund, grundat av tyska arbetare 1836 i Paris, som  blev  känt som det kommunistiska förbundet.

1848 publicerade de det “Kommunistiska manifestet”. Det la grunden till den sociala klasskampen. Produktionsmedlen i ett samhälle skall vara gemensamt ägda. Kapitalismen betonar individualismen.

Den ryska revolution genomfördes i den 8 november 1917. Lenin hämtades genom tyskars hjälp från Schweiz i  april 1917. I mars 1917 kunde Trotsky med sin familj och 275 internationella revolutionärer påbörja resan från New York på fartyget SS Kristianiajjord till Europa för att slutföra “revolutionen” i Ryssland.

Men redan den 1 mars 1917 hade tsaren abdikerat och lämnade övermakten till icke-kommunistiska ryska provisoriska regeringen. Efter julidagarna efterträdd prins Lvov av Alexander Kerenskij. Denna provisoriska regeringen var en allians mellan liberaler och socialister som ville att inleda en politisk reformering och skapa en demokratiskt vald regering. Detta skulle stoppas.

Kommunismen betonar kollektivismen, där människan saknar personlig moral och äger ingen rätt varken till frihet eller egendom. Folket skulle ledas i rätt ideologi. Det som var emot var “folkets fiende” och elimenerades eller sattes fångläger. Kapitalismen betonar individualismens bästa i liberalism, där marknaden gör sig till ägare av rätten och friheten över nationer och folk. Detta är vardande om vi inte ser upp.

En skoningslös utrensning skedde av Lenin och Trotsky.

För detta krävdes inte att man gjort sig skyldig till något som stämplades som brott Det räckte med att man var klassfiende. I januari 1918 undertecknade Lenin en ukas som innebar att den skadliga “ohyran” på landsbygden skulle utrotas.

Alexander Solzjenitsyn har räknat upp vilka som innefattades i denna beteckning: tidigare medlemmar av byråden, husägare, läroverkslärare, präster, munkar och nunnor, pacifistiska tolstojaner osv.

Stalins maktövertagande efter Lenins död 1924 fortsatte en terror och förföljelser långt värre än de tidigare.

Åren 1936–38 pågick den stora utrensningen. Arresteringar och avrättningar skedde både på uppdrag av de sovjetiska toppledarna, och av de lokala regionerna i landet som tilldelades kvoter för eliminering, varefter de rapporterade framsteget.

År 1929 inleddes dels en ”avkulakisering”, dels en snabbkollektivisering av jordbruket.

Avkulakiseringen innebar en ”likvidering av kulakerna som klass”. Kulakerna ( = de rika bönderna)  och deras familjer dödades eller deporterades till Gulagläger belägna i de norra och östra delarna av landet. Vid slutet av år 1932 hade över tre miljoner kulaker dödats eller flyttats.

1932-33 beordrade Stalin en artificiell massvält på ukrainska bönder. Svälten, som idag är känd som Holodomor, genomfördes av utsända kommissarier vilka hade order om att beslagta böndernas mat. För första gången visas nu en dagbok som kastar nytt ljus över vad som hände.

För att dölja massmordet för omvärlden stängde Stalin gränserna mellan Ryssland och Ukraina. Stalin anklagade bönderna för att gömma säd och beordrade att de stationerade kommissarierna i Ukraina skulle beslagta alla sädeskorn de kunde hitta.

Omkring 5-10 milj bönder svalt ihjäl i Urkrania. Allt beslagstog, skörd, grönsaker, kor och hästar. Hungersnöden var Stalins metod att tvinga fram en kollektivisering av jordbruket och kväsa alla nationalistiska tankegångar. Urkrania har nu begärt att FN erkänner detta som ett folkmord.

Urkranias jord är ett av de bördigsta jordarna på jorden och skulle kunna försörja hela Europa  om så vore. Det som hände en tragedi av värsta slag.

Ryssland formades till ett gigantiskt industriellt system över alla samhällets områden. Kommunismen blev en statsreligion. Endast Sovjetstaten och dess ideologi var sann. Sovjetunionen blev med sina väldiga tillgångar en totalitär supermakt. Men det kastade det ryska folket till ett enormt lidande.

Revolutionärerna som genomförde revolutionen var personer utan medel och kunskap att bygga en industriell superstat.

Hur kom det sig? Bakom finns västkrafter som sponsrade  ett nationell kaos. Väst vill komma åt oljan runt Kaspiska havet och samtidigt hindra att Ryssland skulle bli en stormakt i världen.

Beslutet att överlämna makten till bolsjevikerna den 8 november fattades minst sex veckor tidigare, eftersom planen vid det laget var känd i New York, Washington och London.

Professor Antony Sutton uppger detta i sin bok Wall Street and the Bolshevik Revolution. Detta var ingen rysk revolution. Ryska folket hade ingenting med dessa verksamheter att göra.

Historikern och professorn Harold Pease berättade i sin artikel “The Communist-Capitalist Alliance” om hur den ryske nobelpristagaren Alexandr Solzhenitsyn vid ett framträdande på Washington Hilton den 30 juni 1975 höll ett synnerligen avslöjande tal. Solzhenitsyn berättade om “existensen av en otrolig allians”, nämligen den mellan ledarna i kommunistländerna och länderna i väst.

Han avslöjade att de stora kapitalisterna i USA hade hjälpt Lenin under revolutionens första år och sedan fortsatt hjälpa kommunistledarna under 1900-talet. Vidare sa han:

Om det inte hade varit för stödet från väst så skulle de ryska massorna kunnat kasta av sig kommunismen flera gånger om. De viktiga projekten i de första femårsplanerna byggdes enbart upp med amerikansk teknologi och material. Till och med Stalin erkände att två tredjedelar av materialet därefter kom från väst, så om Sovjet har kraftfulla militära och polisiära styrkor som används för att krossa vår rörelsefrihet så har vi västerländskt kapital att tacka för det också”.

När Trosky reste från New York fanns i hans bagage $ 20 miljoner från storbankiren Jacob Schiff i New York. Lenin fick med sig en antal miljoner från Tyskland i syfte att stoppa Rysslands krig på Östfronten  mot Tyskland i Första världskriget. Avsikten var att skapa ett Ryssland i kaos.

Dessa kontakter förmedlades bl.a av bröderna Paul och Max Warburg. Paul var ordf för USA:s privatstyrda centralbank Federal Reserve Banks. Max var chef för Tysklands säkerhetspolis. Det kunde ske trots att Tyskland och USA var i krig mot varandra på Västfronten. Att Östfronten stängdes, stärkte Tyskland mot ententen.  Finansen kan så här verka utanför den politiska och nationella sfären. De är det laglösa och nationslösa folket!

Kapitalismen är i sin yttersta och extrema form två sidor på ett och samma mynt. Privat- resp. statskapitalismen som sätter människan i karantän från den mänskliga rättigheten och friheten! Kommunismen  är inte en rörelse från de förtryckta massorna, utan från den ekonomiska eliten.

Så blev kommunismen inte ett program för att dela på välfärden utan en metod att ta makten över den och bli till ett paradoxalt redskap för superrika kapitalister. Dessa verkar förbi nationer och utanför lagar. I historien blir storbankirerna revolutionärer dem söker väg att upplösa nationella gränser. Internationalen och globaliseringen innehåller detta.

”Tragedy & Hope – A History of the World in Our Time”, skriver professor Quigley: “Det senaste århundradet visar, som vi sen ska se, att de råd de gav till industrialister var ständigt bra för bankirerna, men ofta en katastrof för regeringar, affärsmän och folk i allmänhet.”

Detta fenomen kan vi se i det som har skett här och inom EU. M-politiken gynnar bankväsendet och internationell storfinansen. Detta förklarar deras passivitet inför svenska folket. De vill inte fördela välfärden utan överlåta makten över den till superrika kapitalister. De vill verka för en värld utan gränser.

Anders Borgs bok pekar på den nödvändiga avrustningen.

… Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.”


Många blir libertarianer i denna nutid.
Få känner dess rötter. Den är klädd i dubbel skepnad.

Pendeln2Därför så förrädisk. Syftet är att förstöra alla mänskliga relationer mellan människor, familjen, nationen och till naturen. All denna förstörelse skedde i Sovjet och det är på väg att slå igenom i det som är liberalism! TV fostrar tittare i såpor och förnderingsprogram. Man ska rösta ut människor ur gemenskap. Till sist är en individ kvar i individernas krig mot varandra.

Vårt svenska samhälles grund och solidaritet växte fram under sekel. Det skedde genom folkrörelser, folkbildning, kyrkan och ett rikt föreningsliv i kultur och idrott.

Detta bildar civilsamhället som ett motmedel till det kommandostyrda samhället. Här växer demokratins rötter. Här finns de fria organisationer som försvarar rätten som de fackliga organisationerna. Här finns de organ som tillhör det offentliga som tjänar allmännyttan i vård, skola, kommunikation, forskning mm.

Detta avser också att gälla mediers tjänst att tjäna folket.

Alla våra grundläggande friheter kom ur detta. Vi får inte glömma bort vår urgrund. Ur detta komma allas lika rätt och värde. Samhällets är till sin urgrund en mänsklig gemenskap. Språkens begrepp visar denna sociala och medmänskliga kärna. Samfund, Society, Commonwealth eller Gemeinswesen.

Rättslivet och rättsstaten skapar lagar, rätt och skydd för nationen, människor, liv och egendom och de grundläggande friheterna.  Näringslivets uppgift är att skapa försörjning, utveckling och ekonomi för nationen och medborgare. Allt börjar genom människor som orsak, grund och hon är så även målet.

 

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Anders Borg, Demokrati, Fackligt, Fattigdom, Föreningsliv, Frihet, Historia, Keynesianism, Klassamhället, Kommunism, Korståget mot välfärden, Krig och plundring som affär, Makt, Människan och värdet, Opinionsbildning, Orättvisa, Privatisering, Propagandans makt, Samhälle, Välfärd, Yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.