EU:s och demokratins framtid – finns den?

Det måtte var högst tveksamt att de europeiska väljarna någonsin kommer att vilja ge upp något av sin nationella suveränitet mot utbyte mot en starkare federal demokrati eller snarare en fiskal finansmakt. Hela idén är en provokation mot den mänskliga rätten och det fria samhället. Den strider även mot naturlagar.

Franska presidentvalet kan 2012 kan få en stor påverkan till en förnyelse.  EU innehåller inte bara en ekonomisk bomb utan såväl en social bomb som en miljöbomb. Även folkhälsan skadas. Stressjukdomar går allt djupare ned i åldrarna, som kräver lång tid i tillfrisknande. Välfärdskriget har pågått länge. Det började med globaliseringsvågen.

Att enbart fokusera på euron räcker inte. Naturlagar finns och gäller. Det hjälper inte att ljuga om detta.

Samhällsidén går inte förverkliga utan att införa det auktoritära. Postdemokratins våld har vi fått erfara. Revolutionen mot folket. De skyldiga som parasiterat går fria.

Samhällets ursprung och grund vilar på människan själv, som är utgångspunkten. Utan detta kan samhällets sammanhållning inte bestå. Människovärdet är ett fundamentalt mål och orsak. Allt skildrar en social fråga med denna moraliska utgångspunkt. Demokratin och friheten bygger på den mänskliga rätten, värdigheten och människors lika värde.

Det totalitära bygger på makten med kapitalet som utgångspunkt och dess rätt över allt annat. Människor blir så medlet för detta syfte. Liberalismen är verktyget till förvillelse att bibehålla friheten till det yttre men till sitt innehåll blir den ett fängsel.

Allt med EU:s teknokrati liknar ny en ny “kinesisk” eller “sovjetisk” politbyrå. EU-samhället är inte ett samhälle i en mänsklig mening utan modellen är ett monetärt system med IMF, Internationella valutafonden, som kommandocentral.

Hur många vet idag vems som är EU:s president? Helt osynlig.

De valda tappar fokus på folket. De ingår i ett maskineri som inte går att överblicka. De kan tvingas att ha omröstningar på över 1000 tillägg till ett nytt lagförslag per dag berättade den engelska EU-parlamentarikern Nigel Farage 2007. De EU-valda är minst sagt välbetalda för sin roll.

EU leder via IMF till de mest korrupta institutioner, som världen någonsin har skådat nämligen Federal Reserv Banks 1913. Ett världsomfattande banksystem. En superstat kontrollerad av internationella bankirer och affärsmän som samarbetar för att förtrycka världen. 

Denna elit äger privata monopol, som plundrar såväl Förenta Staternas folk som världens övriga folk till gagn för dem själva och sina medbröder som världsbyggare. Deras historia förklarar världspolitikens utseende och kriser som sker via verket av deras skuldpengar.

De orsakade börskraschen 1929 och 2008. De finansierade revolutioner och krig. De gav medlen till bolsjevikerna för den Ryska revolutionen 1917. De rider på  konflikter i  världen. Utan dem hade Hitler inte kunnat rusta för det “nya” Europa.

“Att regeras av den organiserade finansen är lika farligt som att regeras av den organiserade brottsligheten”, sa Franklin Roosevelt en gång.

Han hade rätt. Vi upplever en kris för den avreglerade kapitalismen som kan bli ett självmord för vår civilisation. Så avancerad att den kan kallas ett ekonomiskt världskrig.

Redan under 1980-talet var Grekland i kris. OECD varnade EG men EG/EU lät en lånekarusell med frikostiga lån fortsätta tills det small. EU lät tydligen allt ske för att skuldsättningen skulle komma. 

Grekland har styrts av diktatur. 1967 utförde militären, understödd av USA och under Giorgios Papadopoulos, en statskupp, och landet styrdes därefter av en militärjunta, vilket ledde till en internationell isolering. Ny Demokrati och PASOK splittrade landet i en maktkamp alltsedan 1974. En tid som övergav folket.

– Grekland är en stalinistisk stat, säger John Yfantopoulos, Professor of Health Economics at the University of Athens, i AB 20/6 2011, som är en man som kan allt om den grekiska krisen. De två stora politiska partierna har fördelat EU-bidrag till offentliga institutioner, företag och jordbruket så att det har gynnat partierna och deras medlemmar, inte Grekland som helhet.

– De har använt EU:s pengar för att kontrollera landet, inte utveckla det. EU hällde in pengar och frågade inte vad Grekland gjorde med dem. Eftersom partierna använt bidragen för att gynna sina egna har miljardflödet splittrat landet i stället för att stärka enigheten.

En ekonomisk elit tillintetgjorde skattesystemets funktion till ett vattentätt fusk. Skatteverkets korrup-tionsenhet lät analysera satellitbilder och fann 16 974 bassänger där det enligt fastighetstaxeringen bara skulle existera 324. (Google Earth)

– De enda som betalar skatt är medelklassen och fattiga som kan kontrolleras via lönebeskedet. De rika betalar ingen skatt.

– Arbetsgivarna föreslår att man arbetar 20 dagar i månaden, men man uppger bara fem eller tio för skattemyndigheten. Så har jag jobbat hela livet, säger  Dimitris i AB 18/6 2011

Allt blev en kräftgång.

Investmentbanken Goldman Sachs hjälpte Grekland att dölja sin statsskuld för EU-kommissionen med en justerad finansbok. Som tack för hjälpen fick Goldman Sachs 300 miljoner dollar  för sin rätt till delar från den grekiska statens intäkter fram till år 2019.

2003  tackade Greklands nya vänsterregering  nej till ett nytt liknande erbjudande från Goldman Sachs och började istället nysta i vad som orsakat den nationella finanskrisen.

Men inte nog med det. Samtidigt som man försatte Grekland i denna sits, satsade Goldman Sachs med hjälp av derivatsystemetpå att  spekulera på att Grekland skulle hamna i kris och till slut gå i konkurs. Derivat beskrivs ofta som ett sätt att handla med risker och säkra sig mot kursnedgångar. Goldman Sachs tjänade så pengar på den kris som banken medvetet försatt landet i.

I en rapport 2011, från den amerikanska senaten riktas extremt hård kritik mot hur Goldman Sachs agerade under finanskrisen. Se Svd.

”Världens största investmentbank anklagas för att ha agerat hänsynslöst och girigt samt misslyckats med att kontrollera den jävsproblematik som kan uppstå inom finansmarknaderna när de slängt de regelverk som finns åt sidan, bland annat för att kunna vilseleda klienter och senaten samt manipulera marknader.”

Efter finanskrisen 2008 förordade dåvarande IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn en världsvaluta, alltså en och samma valuta för hela världen. Detta för att ”förhindra framtida finanskriser”.

Kriser som hans finanskollegor har skapat. Goldman Sachs är en av de banker som äger Federal Reserve Banks, som trycker nya dollar för utlåning till länder via IMF. Ett organ som sedan fungerar som en kronofogde.

Spanien, Portugal och Irland blev offer i EMU-projektet för ett centralstyre. Ekonomin kördes i botten då länderna förlorade sin styrförmåga utan egen bank och ränta. Ett styre utan roder in i skuldens rike. Billiga lån krossade länderna. Snittet i EU-zonen 2010 är  92  % av BNP.  

Förbluffande! I 65 år sedan 1947 har detta EU-projekt pågått med eliten.  Inte ett fredsprojekt utan ett affärsprojekt! Ett projekt dolt i fördrag som ingen har förstått.

Manipuleringen kan fortgå så länge folk inte ser orsaken och låter sig tro att den folkliga demokratin är problemet och är orsaken till finansens kris.

Denna missuppfattning vill den nyliberala alliansen hålla vid liv. Genom avreglering, spekulation, fastighetskriser eller militär aktivitet kan en nationell ekonomisk och politisk oordning skapas utifrån eller inifrån. Folket ser inte vad som sker. All orsak finns inom landet. Schabloner utvecklas och torgförs, som blir till myter. Deras fiende är verklig frihet och rätt, och  dem som söker den. Människosynen perverteras.

Även medier sprider dessa mytbildningar. Analyser blir mer kortsiktiga och debatten hamnar ofta i sifferfrågor. Den ideologiska värdegrunden blir luddig. Ädla ord förvandlas till en ny innebörd och blir t.o.m. dess motsats.  “Vi älskar människor” samtidigt som människor hamnar i fattigdom eller träldom, som gynnar toppen i samhället.

Därefter kommer skuldsättningen i dubbel mening. Reellt i pengar och av välfärdens politik, demokrati och frihet. Ja, även individen kan skuldsättas om han eller hon inte arbetar.

Vi ser hos det svenska folket hur de har desinformerats.

Många har svalt myten om “socialdemokratin” som orsak till finanskraschen 1992. Det internationella historiska förloppet har fallit i glömska. Nyliberalism kom med kupper, terror och kriser från 60-tal till nu.

Ovetskap är också den ett vapen. Historieundervisningen ger inte en ny generation kunskapen om de politiska misstagen i samhällsutvecklingen. Den blir hygieniserad. Detta påverkar demokratin negativt.

1976-1982 gällde borgerliga regeringar i 70-talets världsvåndor och oljekriser. Riksbankens avreglering 1985 och kniv i ryggen genomfördes av en trojka utan förankring av beslut eller ansvaret för dess konsekvenser. Se “Sveket mot Sverige”

70- och 80-tal är tiden för globaliseringen det marknadsvänliga samhället. Även naturen reagerar på de fria och ohämmade krafterna.

När livsformer slås ut förlorar även det ekologiska systemets sin dynamiska balans. Vi ser så en ideologisk, ekologisk, ekonomisk och sociologisk rubbning. Allt hör ihop och orsaken är densamma.

Högerns krafter står i strid mot allt detta och vill befria marknadskraften från demokratisk ordning och bereda väg för liberalismens förkrympningar. Folket har fått ta notan från bankernas långsiktiga svindel, korrupta värdepapper och spekulation. Miljön blir en andrahandsfråga och nedtonas.

Lösningarna går inte att förenas med strukturomvandling från regional utveckling till centraliserad produktion, storskalighet, fjärrtransporter och allenarådande exportekonomi. Den inhemska ekonomin är basen.  När U-länder återuppbygger sker det genom inhemsk utveckling.

IMF vill att privata fria kapitalflöden kan verka i det monetära systemet utan   förhinder av nationella lagar eller att nationer främjar en inhemsk ekonomi. Det kallas för protektionism. IMF:s strukturella åtstramningsprogram (SAP) tvingar länder på knän.

Historien vittnar om frikostiga lån finns till en början som skuldsätter. Sedan kommer IMF som en kronofogde som ställer krav på

  • nya lagar för marknadsvänlighet
  • social nedskärningspolitik
  • en internationationalisering av naturkapital och nationella tillgångar som banker, telekommunkationen, industri, forskning mm för ett “lean society” – den magra staten.

Europaktens syfte är att gynna de stora europeiska globala företagen, som är de aktiva på den globala marknaden. Övriga ställs till förfogande. Angela Merkel kallar det en marknadsanpassad demokrati. Vid Världsekonomiskt Forum i Davos säger hon:

– Jag föreställer mig att Europakommissionen blir mer av en regering i framtiden

Sverige med Moderaterna pumpade in 100 miljarder med 0,1 % ränta till IMF. Bankerna kan sedan låna ut 3-4 % ränta, ja ända upp  6, 7 ja, 9 procents ränta på olika krisländers statsobligationer.

Grekland, Irland, Spanien, Cypern och Nederländerna är nu de euroländer som missade sina mål för budgetunderskottet 2011.

EU:s egen centralbank ECB har fortsatt att ösa pengar över de privata bankerna för att de ska känna sig vara i goda händer. Inte mindre än 490 miljarder euro lånades ut över en treårsperiod till unionens storbanker till 1 procents ränta. Att samma banker kommer att låna ut dessa pengar till Italien, Spanien och andra skuldsatta till mycket högre ränta går osagt.

ECB använder således offentliga pengar till att låna ut åt privata banker eftersom ECB enligt EU:s fördrag är förbjuden att låna ut pengar till enskilda medlemsstater. Om Grekland kunde låna till 1 procents ränta vore krisen över omedelbart.

Tusentals miljarder dollar har lånats ut till en ränta på 0,01 procent. Tar vi inflationen i beräkning innebär det att de privata bankerna får betalt för att låna pengar av FED.

En lönsam skuldkris för bankerna. Fullt av billiga lån för ny skuldsättning samtidigt som folket lider kval i arbetslöshet och åtstramningspolitik.

Temat som gällt:
PENGAR SOM SKULD OCH ATT SKAPA SKULD TILL FÖRÄNDRING

 

Det här inlägget postades i Angela Merkel, Arbetslöshet, Bank- och finanskriser, Casino-banker, Chistine Lagarde, Demokrati, Ekonomi, EU, Finanskrisen, Framtid, Frihet, Globalisering, Grekland, IMF, Krispolitik, Människan och värdet, Orättvisa, Postdemokrati, Privatisering, Rättvisa, Samverkan, Sjukskrivningar, Sociala strukturer, Solidaritet, Spekulation, Strategisk utveckling, Tillväxt, Utveckling, Vänster/höger, Vision, Yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.