USA – ett nytt forntidsmysterium

George Washington Masonic National Memorial.

USA är den Första unionen i världen och det sker med de 13 forna brittiska kolonnierna. 

Till sin grund är amerikansk historia fylld med en mysteriekult från forntiden. Sektväldet i USA finns bevarat på ett museum. Här hänger porträtten av förfäder i sina insigner i världens mest drakoniska system för världsförstörelsen. De ockulta rötterna finns i forna Egypten, Babylonien och Romarriket.

Den har till största delen varit hemlig för allmänheten. Endast en “upplyst elit”  kan tolka “den amerikanska koden”. De lever efter den som en extrem världsideologi och ett rättesnöre för en världsunion, som de i sekler förverkligar bakom kulisserna.

President H Truman

Obelisken i Washington D. C

För många är denna värld något helt verklighetsfrämmande att kunna tas på allvar. I filmer blir det ett spektakel och en maskeradbal. Det giftiga är tänkandet och makten att förstöra det mänskliga samhället.

En utveckling omstörtar länder genom en ekonomisk maktelit. Den höga obelisken i Washington är ett signum för denna kultur. Den står i en rad av världens städer som en symbol för internationell förening och förbrödring.

Frankrike spelade en betydande roll i att hjälpa den  amerikanska revolutionen 1775 -1781, genom att tillhandahålla pengar och militär utrustning åt de amerikanska patrioterna, organisera en koalition mot Storbritannien och skicka en armé och en flotta som spelade en avgörande roll i kriget.

Franska frimurare från Grand Orient de France medverkar när den första republiken bildas med de 13 kolonnierna. Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Virginia, Maryland, North Carolina, South Carolina och Georgia.

Världens andra republik kommer genom den franska revolutionen 1789. Det nya världsbygget börjar. Både den amerikanska och franska flaggan använer färgerna blått, vitt och rött.

Allt bygger på en fientlig samhällslära som vill förstöra mänskliga relationer till varandra, familj, samhälle, nationer, religionen och naturen. Det mest förädiska som går att utforma. Vapnet är ekonomin, kaos till förändring  och vem som äger rätten att skapa pengar. 

Läran kom till Europa under 1100-talet från antikens civilisation, från Babylonien, faronernas Egypten och sumernas okultism och svartlära. Här börjar den materiella världsåskådningen, astrologin och talmystiken i Kabbalah. Några  tog plats i ett skrå på 1300-talet i Skottland för  de fria hantverkarna och murararna, som blev frimurare. De var mästare och byggde katedaraler fram till det 30-riga kriget 1618-1648.

Hela grundvalen är byggd på en hedendom som styrt världen, orsakat världskrig och finansiellt kaos. Tidigare världsriken är också de baserade på det ockulta och de föll på samma sätt när rikedomen  samlades i en topp. Sex har gällt. Det sjunde är nu innan ett åttonde.

Den första presidenten – George Washington – var frimurare och många presidenter kom att följa honom. Bilden ovan visar utstyrseln.  Förklädet betyder “att bli och vara ren”. Varifrån  kommer denna symbolik?  Förklädet bär Kristus, när Han tvår fötterna på sina lärljungar innan den sista måltiden. Varför denna efterapning? Allt i denna ockulta lära bygger på efterapningar av  de kristna mysterierna och de vill ersätta dem med sin egna. Målningen ovan finns på George Washington Masonic National Memorial. Här finns en visning och besöket här är minst sagt märkligt.

En ockult makt  kontrollerar politik, ekonomi och samhället. En hemlig Order styr makthavare i USA och som rekryterar de “rättrogna” till de höga posterna i samhället, affärslivet, högskolorna, försvaret, medier, banker etc via sina “sociala klubbar”,  de slutna sällskapen runt universiteten.

Utan dessa klubbar finns ingen karriär. En av dessa inrättningar finns vid Yale Univeristy – Skull & Bones. Familjen Bush är här kända medlemmar.

Historien om det amerikanska Statssigillet gäller ett budskap för framtiden att inspirera och kalla nya generationer till den hemliga läran och  att genomföra uppdraget för världsbygget. En kod för framtiden som endast de upplysta kan uttyda. USA:s egen “da Vinci-kod” !

Den kontinentala kongressen utsåg en kommitté för att utforma ett sigill  som statsvapen för USA bara några timmar efter det att de antagit självständighetsförklaringen den 4 juli 1776. De amerikanska grundarna liknar en grupp revolutionärer. De var de som importerade och nyttjade slavar för sin bedrifter. Heraldiken andas en långsiktig revolution och inte en strävan till en högre civilisation och demokratiska ordning utan mer om ett herravälde i världen.

 övertygelser och värderingar som amerikas förfäder förmedler till  den nya nationen och till efterkommande led

Utskottets ledamöter – Benjamin Franklin, Thomas Jefferson och John Adams – förberedd en mycket komplicerad design som framlades till  kongressen.

Det stora Statssigillet (Seal) utformades och godkändes sex år senare den 20 juni 1782. Örnen utvecklas på framsidan och på baksidan finns det Allseende ögat och den ofärdiga pyramiden, som syftar på makt, styrka och utfhållighet. En världspyramid som ska byggas färdig i en kommande tid.

Tvetydiga motton gäller som  liknar en tilltro och bön till en “allmakt” – en gud. Baksidan  kallas för “den andliga sidan”:

 • Novus Ordo Secolorumden nya tidens ordning eller de nya seklernas ordning. I denna nya världsordningen ska all makt läggas i händerna hos de upplysta, som då har nått fram och blir de fullständigt upplysta. En vision riktat till framtida generationer.
 • Annuit coeptis – “Han [guden] har gynnat vårt  företagande” att möjliggöra den amerikanska framgångsvägen. Den latinska frasen Annuit Coeptis har spårats till Publius Vergilius Maro (-70 till -21 f.kr), den berömda romerske poeten:
  • Jupiter omnipotens, audacibus annue coeptis” – Allsmäktige Jupiter, har gynnat mina djärva företag. En tacksägelse. Jupiter knyter ann till alla yrken som rör lagen, religionen, den högre utbildningen, bank och finans.
  • Texten finns i Aeneiden, en berättelse om Trojas fall, den trojanske hjälten Aeneas och hur han efter Trojas fall når fram till  Kartago och sedan Latium, där han kommer att bli anfader till Romulus, Roms grundläggare
  • Verket skrevs till stor del på grund av romarnas önskan att få ett eget nationalepos liknande den grekiska Iliaden
  • “Annuit Coeptis” blir här ett omskrivet uttryck för “gud hjälp oss”. Det förvillar att likna en kristen bön.
 • E pluribus unum Ur många blir vi Ett. Också det är en parallell till kristenheten. Dessa motbilder är genomgående.

Försynen eller det ”Allseende ögat” representerar Horus öga, falkögat, i den fornegyptiska hedendomen som blir Lucifer. Horus var son till Osiris och Isis. En av hans vanligaste form som en gud är den uppgående solen, symbolen som personifierar de upplysta. En luceferiska lära till lögn, splittring och förödelse. Den  ursprungliga betydelsen avser den gudomliga synen skaparkraften.

I praktiken blir NSA ett vakande öga över världen.

De trettons härskara

Örnen är en kjesarsymbol Den ursprungliga versionen var en svart rovfågel. I himlen finns stjärnorna. USA:s fäder och som väglett eror.

eagles2

http://greatseal.com/symbols/cloud.html

USA:s förfäder var mycket medvetna om nummer tretton. Nummerlogin ingår. Pyramiden innehåller 13 nivåer. Det var ingen tillfällighet att nationen bildades med uppkomsten av tretton stater.

 • Numret tretton innehåller pånyttfödelsen i Osirismysteriet.
 • Det leder så även till kristendomen och Kristi Uppståndelse. Jesus med 12 lärljungar är tillsammans. 13 ett konungatal.
 • En annan betydelse är fredag 13 oktober 1307 då alla Tempelriddarna i Frankrike, inklusive deras stormästare Jacques de Molay, greps och förhördes av den franske kungen Filip IV. En olycksdag och ett martyrskap. Han dömdes till döden och brändes på bål. Den orden är grunden till frimureri. Några flydde till Skootland. Andra i Portugal gick till sjöss och blev sjörövare. Jolly Roger – sjörövarflagga – kommer från frimureri.
 • 13 dec var i den förra kalendern midvintertillståndet, den längsta natten, som länge var en hednisk högtid som i vår tid är Lucia-dagen och en kristen högtid. Hedendomen bär med sig rakt igenom motsatster till kristendomen
 • Uppb kapt 13 varnar

Dessa “upplysta” deltar i falska cermonier och mysterier som antiteser till den verkliga Kristus. Deras cermonier sker med präster i en antikyrka.  En tro var att deär de utkorade, framtidens självgudar och faraoner.

Längst ned i pyramidens botten står det ett romerskt tal MDCCLXXVI vilket är detsamma som 1776 som innehåller 3 tidpunkter

 • Officiellt så betyder detta “Declaration of Independence” 1776
 • Samtidigt är det tidpunkten då Illuminatiorden grundades 1776, som har pyramiden som symbol.
 • Den skotska ekonomen Adam Smith publicerar sin analys om Wealth of Nations . Grunden till liberalsim och ekonomisk  frihet. Smith klassificerad samhället i tre grupper. De som lever på hyra, arbete eller vinster. De som inte klarar sig får välvilliga ta hand om.

Men här gömmer sig än mer ting.

MDCCLXXVI  innehåller en kabbalistiska kodning. Numret kan delas upp i två uppsättningar siffror genom att isolera de första och var tredje siffra.

Den skyddande amuletten

MCX = 1110 och DCLXVI = 1110. Det leder till Babyloniens kultur enligt den babyloniska världsbilden och till astrologin om 36 kosmiska gudar. Varje gud bar på ett tal i sin betydels istället för ett namn.  Solen = 1 var den allra högsta och viktigaste.  Månen = 2 … Summan av dessa kosmiska gudstal 1 till 36 blir 666.

Talet 111 ingår i en matris 6 x 6 där varje rad eller kolum har en summa som är 111. 6 x 111 = 666. Matrisen bar man som amuletter som ett skydd att mot  onda krafter, olycka och sjukdom. Demonläran bygger på rädsla. Det beskiver hedendomen.

666 leder oss till profetian i Uppbarelseboken. I Uppenbarelseboken 13:16-18 läser vi att 666 är numret på Antikrist eller odjuret, som med detta är knutet till det stora Sigillet:

Uppb 13: … och det (odjurets bild som får liv [= något overkligt och mekaniskt, som liknar digitaltekniken  som är något som sätts upp på en tron som en övergripande kontrollmakt – ett allseende öga?])  ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan [chipset] och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.

Det allseende ögat finns nu även på dollarsedeln, som varje amerikane ser när de gör en kontant transaktion. År 1935 placeras sigillet på dollarsedelns baksida.

USA:S ursprungliga flagga hade 13 stjärnor som nu är de 13 banden.

Cirkeln ovan örnen visar sig solens krets. Här åtekommer talet 13.

 • 13 stjärnor i krönet ovanför örnen är de tretton upplysta Ordens hemliga topp.
 • 13 ränder i skärmen på örn bröst
 • 13 pilar i örn vänstra klo
 • 13 oliver och blad i vänster klo
 • 13 bokstäver i mottot  E Pluribus Unum

Antalet tretton är också antalet medlemmarna i andra ordersällskap såsom  Strumpebandsorden i England.

Hexagrammet och Pentagrammet

PENTGRAMMETI sigillet finns komplexa symboler inbyggda som leder oss forna tiders världsuppfattningar som Egypten och Rom.

I Hexagrammet finne i jordisk form med jordisk härskare som ska råda jorden


Pentagrammet finns uttryckt på många sätt bland de revolutionära ländernas flaggorna som Kina.

Försvarshögkvarteret Pentagon är format som ett pentagram.

I sigillet döljas bokstäverna M A S O N. Det leder oss till sekterismen i USA.

Det är känt att ledare till de höga poster rekryteras via sociala klubbar och bakom dem finns förtäckta sekter som gallrar ut de trogna. De finns vid universitet som Yale.

Ett system som gällt i Europa sedan 1700-talets utveckling att prägla nytänkandet. Tid i revolution. Dåtiden talibaner (studenter).

Stjärnorna består av 5-hörningar som utgör den luciferiska ockulta symbolen.

Pentagon består av  en 5-hörning. Amerikas krigsinsatser sker från Pentagon som blir den absolut den mest ockulta byggnaden  i USA. Den ingår i Kinas och EU:s flagga.

Vi ser i juletid att julstjtärnan i de flesta fönstren är ersatt av ett pentagram. Ovetande så medeverkar många i förändringen. Ovan örnens topp döljer sig David-stjärnan som ger banden till en grupp med ett stort inflytande.

Washington  utformades av arkitekten Pierre Charles l’Enfante, som formade gator och boulevarder till ett pentagram, vars en spets ligger i Vita huset. Vissa platser bär avslöjande namn som Freemasons’ Square.

Drönare, Obemannade plan (fåglar)

Den vita Örnen är en maktsymbol för USA som står för krig och fred. Örnen behärskar luftrummet.

 • 13 pilar i örnens vänstra klo gäller krig.
 • I den högra finns en olivkvisten för att bevara freden.  Sedan starten har USA varit inblandade i mer än 20 stora krig. Förutom traditionella bekämpa USA har också inlett ett antal krig såsom “kriget mot narkotika”, brottslighet, och den senaste “kriget mot terrorismen”.

Efter Obamas fyra år i Vita huset är Guantanamofängelset fortfarande öppet. Fängelser runt om i världen med amerikansk insyn agerar efter samma inhumana principer och i strid med internationell rätt.

Tortyr sker visserligen inte längre i USA:s namn men det frekventa användandet av “drönare” över länder som USA inte befinner sig i krig med, resulterar i civila dödsfall och skapar frustration och ilska. Obama utlovade en palestinsk stat inom 365 dagar men la sedan in sitt veto mot ett försök till erkännande av en tvåstatslösning. http://www.aftonbladet.se/debatt/article16092667.ab

Nu i dec 2012 kommer besked om att Obamas drönarattacker kommer att utökas utan kongressens tillåtelse där CIA får driva hemliga operationer i andra länder som Afrika där “terroraktiveter” anses existera. Ett krig i det okända. Risken är det kan ske godtyckligt utan internationell och civilrättslig förankring. Jfr text i Uppb.  18:2-3.

Örnen har 33 fjädrar på en vinge och 32 fjädrar på den andra. Detta är i förhållande till de två sista graderna i  Scottish Rite. Från åtminstone tiden för Romarriket var örnen och fågel Phoenix symboler för kejserliga styrka. Vapenskjölden finns vid alla officiella sammanahang, som när presidenten talar

Örnen finns även i det tyska statsvapnet. Vi har sett hur det Tredje rikets ideologi  vilade på ockultism som leder till Romarriket och forna Egypten. Tecknet på kejserlig makt. I den moderna världen är denna demonlära spridd  över hela världen.

Lenin i Stockholm april 1917

Omkring 1917 med den ryska revolutionen når detta en internationell nivå som förgiftrar världspolitiken med konfiktplanering att med kriser bryta sönder samhällen som 1929  och 2008 års börskrasch. Ryska revolutionen blev sponsrad av bankhus i USA tillsammans med krejsaren i Tyskland. Bankhus vill komma åt ryska rikedeomar. Tyskland vill med detta stänga östfronten, då de inte orkade med ett tvåfrontskrig och vill ha ett fredslut med Ryssland.

Trotsky fanns sedan 1916 i New York och fick pengar och medhjälpare för sitt uppdrag. Lenin hämtades i Schweitz våren 1917 och passerade Stockholm den 13 april 1917. Bakom dessa uppgifter finns öppnade arkiv.

Dessa revolutionärer hade varken medel eller kunskap att sedan bygga industrijätten och superstaten Sovjet. Västkapital skapade en världsfiende för att förändra världen genom kris och revolutioner (Ordo ab Chao).

Om det inte hade varit för stödet från väst så skulle de ryska massorna kunnat kasta av sig kommunismen flera gånger. De viktiga projekten i de första femårsplanerna byggdes enbart upp med amerikansk tekonologi och material. Till och med Stalin erkände att två tredjedelar av materialet därefter kom från väst, så om Sovjet har kraftfulla militära och polisiära styrkor som används för att krossa vår rörelsefrihet så har vi västerländskt kapital att tacka för det också”. Citat av den ryske nobelpristagaren Alexandr Solzhenitsyn vid ett framträdande på Washington Hilton den 30 juni 1975.

Efter 911 gäller en ny motståndare. Världsterrorim. Al Qiada. En grupp som utvecklas ur Sovjetinvasionen i Afghanistan 1979-1984.

En rebellarmé utvecklas med amerikanska vapen, vapen, gerillaträning och utbildad ultrareaktioner falsk islaism som fostrar en ny generation som är talibaner.

En grupp att sprida samhällsuppror och inbördeskrig. Ett krig att förhindra demokrati. En grupp att sprida provokation. Även mot sin egen religion.

All religion avses fördärvas, Ett religionskrig pågår mitt i de politiska konflikterna mot islam, judendom och kristendom!

De medverkar i arbabvåren, i Lybien och nu i Syrien. De utrustade med de allra modernaste vapnen.

Ser rebellerna särskilt afrikanska ut?

 Metoden återupprepas.

 1. Våldsprovokaton via demokratiska processer.
 2. Polisiära och militära aktioner mot folket.
 3. Förtryck och blodbad.
 4. Internationella och diplomatiska påtryckaningar om demokratiska val och avsättning av presidenten.
 5. Inbördeskrig.
 6. Militär intervention.
 7. Regering störtas.
 8. Övertagande av banksystem.
 9. Privatkontroll över nationella tillgångar som olja

Finanskriser idag kallas idag för konjunktursvängningar. Bakom finns de som är både bankirer och revolutionärer. De vill har bort  alla nationer för en enda marknad. USA ska uppgår i en ny union med Mexiko och Kanada. 2008 råkade inte ske. Allt började i bankhusen i New York genom att svindla värdepapper.

Länder har sedan dess tvingats in i en penningmodell som är marknadsekonomins arificiella lagar med konstgjora vinster i en virutuell värld. Det ockulta tränger allt djupare in samhälle och kultur. Modern filmproduktion kretsar ockulta teman, TV har såpor och kampsporter uteluter människor.

Varför är 33-talet så viktigt för USA:s förfäder. Återigen så finns en kristen innebörd att efterapa. De strävade efter att bli upplysta av den högsta rangen.

33 är Jesu tid på jorden fram till sitt Kärleksoffer på Korset och därefter Uppståndelsen när materia och död besegrades.

Deras lära har i sekler fördömts som samhällsfarlig. De hemliga sällskapen förbjöds. Det gäller 13 påvar från 1730 – 1922.

 • Clement XII: In Eminenti – 28 april, 1738
 • Benedict XIV: Providas — mars 1751
 • Clement XIII: A. Quodie — 14 sept 1758
 • Clement XIII: Ut Primum — 3 sept 1759
 • Clement XIII: Christianae Reipublicae Salus – 25 nov 1766
 • Pius VI: Inscrutabile — Dec. 25, 1775
 • Pius VII: Ecclesiam a Jesu Christo — 14 sept 1820
 • Leo XII: Quo Graviora — 13 mars, 1826
 • Pius VII: Traditi — 21 maj1829
 • Gregory XVI: Mirari Vos — 15 aug 1832
 • Pius IX: Qui Pluribus — 9 nov, 1846
 • Pius IX: Omnibus Quantisque — 20 april, 1849
 • Pius IX: Multiplices Inter — 25 sept 1865
 • Leo XIII: Humanum Genus — 20 april, 1884
 • Leo XIII: Letter to Italian Episcopate — 8 dec 1892
 • Leo XIII: Letter to the Italian People — 8 dec 1892
 • Pius X: Vehementer — 11 febr 1906
 • Pius X: Letter to France — 6 jan1907
 • Pius XI skrev 1924 Encyklikan “Maximam grasissimamque” och kallade frimureri för “Laicism” en irreligiös lära, som är Kyrkans dödliga fiende. Idag sker inte detta.

VITTNESMÅL AV EN UPPSATT  FRIMURARE OM AMERIKANSKT FRIMURERI

Vad allmänheten inte heller känner till är att Jungfru Maria har förutsagt vår tid

Jungfru Maria uppenbarelse i San Francisco de Quito, (klicka på länken), Equador, 1634, berättar för moder Marianna om det 20:nde århundradet och talar om den djupa kris som ska prägla både Kyrkan och samhället:

“I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet skulle ge efter för en stor heresi. Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och ”frimurarna, som då kommer att ha makten, kommer att driva igenom orättfärdiga lagar i syfte att avskaffa detta sakrament. Dessa lagar kommer att göra det lätt för alla att leva i synd och uppmuntra till att man skaffar utomäktenskapliga barn, som föds utan Kyrkans välsignelse.”Vidare varnade Guds Moder: ”Den kristna andan kommer att försvagas, och trons dyrbara ljus kommer att slockna mer och mer, tills det går så långt att det råder ett nästan totalt och allmänt sedligt fördärv. Detta kommer att resultera i brist på präst- och ordenskallelser…”

Hon förklarar hennes Obefläckade Hjärtas triumf – “att denna mörka tid i historien ”markerar min timmas ankomst”, och att Gud till slut ”kommer att sätta punkt för denna mörka tid och sända Kyrkan en prelat som ska ge prästerna den rätta andan tillbaka.”


1 svar på USA – ett nytt forntidsmysterium

 1. Morgan SE Larsson skriver:

  Tack för tydlig breifing

  Vad kan folket göra för att bryta ner dessa sekter och skapa fred och förståelse istället? Känns mins sagt frustrerande att bara se på när alla drivs in i nästa krig.

  Tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.