Jesu löften om de femton bönerna

De Femton Bönerna till den Lidande Kristus brukar även kallas för Den Heliga Birgittas Femton Böner.

Eftersom Birgitta sedan länge velat få veta antalet slag som vår Herre fick under sitt lidande uppenbarade Herren sig för henne och sade: 

”Jjesus-christ-on-cross-0101ag tog emot 5480 slag på min kropp. Om du önskar ära dem på något sätt, bed femton Fader vår och Var hälsad Maria med följande böner, som jag nu lär dig, under ett helt år. När året har fullbordats, kommer du att ha ärat vart och ett av mina sår.

Den Heliga Birgitta skrev följande till sin bror:

”Jag befann mig i mycket svåra situationer, lidande, sjukdomar, fattigdom och övergivenhet plågade mig ständigt. Med kärlek har jag varje kväll bett dessa femton böner och mitt liv blev på ett mirakulöst sätt förvandlat. Herren, som är trogen sina löften har uppfyllt mig med glädje, välmående, tröst och givit mig allt vad jag behöver. Det som Jesus har gjort för mig, det kommer Han även att göra för dig, käre bror. Så bed dessa böner”.

Påven Benediktus XV (1914-22) gav följande omdöme om den Heliga Birgittas femton böner: ”Efter ett grundligt studium innebär erkännandet av sådana uppenbarelser ingenting annat än att man mycket väl kan publicera dem till gagn för de troendes enhet… Fast de inte förtjänar samma tilltro som religionens sanningar, kan man emellertid tro dem utifrån människans tro, som överensstämmer med försiktighetsreglerna genom vilka de är trovärdiga och stödda av tillräckliga motiv som man fromt kan tro.”

Paulus VI (1963-78) godkände bönerna genom dekret från den 18 nov. 1966, publicerade i Acta Apostilicae Sedis, Vol. 58, Nr 16 av den 29 nov. 1966.

Källa: 

Sankt Franciskus Kloster i Jönköping

Pater Joseph Maria Nilsson, OFM Conv.

Måste man då läsa bönerna varje dag utan avbrott för att få del av privilegierna?

 • Man bör hoppa över att be bönerna så få gånger som möjligt; men om man av allvarligt motiv hoppar över att be dem en dag förlorar man för den skull inte de privilegier som är knutna till dem så länge som man läser 5480 böner under ett år, dvs. om man inte bett bönerna under en dag ska man läsa dem två gånger dagen därpå (undantag är om man är allvarligt sjuk).

 • Man måste läsa dem med andakt och koncentrera sig på orden man uttalar.

 • Dessa böner kan tjäna som motsvarighet till Korsvägsandakten.

De Löften vår Herre gav åt Dem som ber

De Femton Bönerna under ett helt År

 

1. Jag ska befria femton själar i hans familj från Skärselden.

2. Femton själar i hans familj ska bekräftas och skyddas i nåd.

3. Femton syndare i hans familj ska omvändas.

4. Den som läser dessa böner ska uppnå första graden av fullkomlighet.

5. Femton dagar före sin död ska jag ge honom min Dyrbara Kropp för att han inte ska hungra för evigt. Femton dagar före sin död ska jag ge honom mitt Dyrbara Blod att dricka för att han inte ska törsta för evigt.

6. Femton dagar före sin död ska han känna en djup ånger över alla sina synder och han ska få en fullkomlig kännedom om dem.

7. Jag ska ställa mitt Segertecken, som är Korset inför honom till hans hjälp och försvar mot fiendens attacker.

8. Före hans död ska jag komma med min käraste, älskade Moder.

9. Jag ska i nåd ta emot hans själ och jag ska leda den till den eviga glädjen.

10. Sedan jag lett den dit ska jag låta honom dricka ur min Gudoms källa, något som jag inte ska göra för dem som inte har läst dessa mina böner.

11. Låt det bli känt att den som levt i dödssyndens tillstånd i trettio år men som andaktsfullt läser eller har intentionen att läsa dessa böner, kommer att få förlåtelse av Herren för sina synder.

12. Jag ska skydda honom från stora frestelser.

13. Jag ska bevara och skydda hans fem sinnen.

14. Jag ska bevara honom från en plötslig död.

15. Hans själ ska befrias från den eviga döden.

16. Han ska få allt han ber Gud och den Heliga Jungfrun om.

17. Om han har levt hela sitt liv och följt sin egen vilja och hans död är bestämd till nästa dag, ska hans liv förlängas.

18. Varje gång man läser dessa böner får man partiell avlat.

19. Han tillförsäkras en plats bland Änglarnas kör.

20. Den som lär en annan dessa böner, ska få fortsatt glädje och förtjänst, som ska vara i evighet.

21. Där dessa böner läses eller kommer att läsas i framtiden är Gud närvarande med sin nåd.

 

Jag började be De Femton Bönerna den:…………………….…………………………………..

 

 

De Femton Bönerna till Den Lidande Kristus

gebetsbild-schwedischJesu moder är Guds moder och vår moder för alla folk. Hon var värdig är att bära Kristus för mänsklighertesn frälsning.  Hon lever med lidandet. Redan i havandeskapet som är den obefläckande avelsen. Hon accepterar att bli Guds mor i stark tro men lever hon i fara i omvärldens ögon om inte Josef tar henne som hustru. Den heliga familjen får leva i fattigdom och flyckt de första 3 åren. 

Marias lidande är enormt för varje själ som förloras till helvetet ty detta finns. Våra böner, självuppoffring och barmhärtighetsgärningar för andra är offer till räddning.  Jesus offrade sig själv för oss och tog på sig ett lidande för hela mänskligheten.

Jesus och Maria är helt utan synd, men vi alla är syndare. Att erkänna och tro på att Jesus dog på Korset och uppstod som din och vår Frälsare räddar ditt liv. Utan Maria fanns ingen möjlighet att föda Gud på jorden och är så medfrälserska. 

Den Heliga Birgittas Femton Böner

Inled gärna med en akt av ånger 

Första Bönen

Jesus Kristus, Du eviga Godhet för dem som älskar Dig, glädje som övergår all glädje och vad vi kan längta efter. Du, frälsning och hopp för alla syndare. Du som har visat att Du inte har större önskan än att vara kvar hos oss. När tiden var inne antog Du även mänsklig natur till tidens ände av kärlek till alla människor. Påminn Dig det lidande Du har uthärdat från det ögonblick då Du avlades, särskilt under Ditt lidande och död såsom det var bestämt och förordnat från evighet i den gudomliga planen. Påminn Dig, Herre, att Du gav Dina lärjungar Din allra Dyrbaraste Kropp och Ditt Blod under den sista måltiden med dem sedan Du tvättat deras fötter, och att medan Du vid samma tillfälle ömt tröstade dem, förutsade Ditt kommande Lidande. Påminn Dig den förtvivlan och bitterhet som Du erfor i Din själ när Du själv bar vittnesbörd genom att säga: ”Min själ är bedrövad intill döden ”. Påminn Dig all rädsla, ångest och pina som Din svaga Kropp fick genomlida under den högtidliga påsktiden före Ditt Offer på Korset. Kom ihåg hur Du efter att ha bett tre gånger, badade i svett och blod, hur Du blivit förrådd av Judas, Din lärjunge, arresterad av människor från ett folk som Du hade utvalt och upphöjt, anklagad av falska vittnen, orättfärdigt dömd av tre domare medan Du ännu var ung. Påminn Dig hur Du avkläddes Din mantel och i stället kläddes i löjets klädnad, hur Ditt ansikte och Dina ögon var förbundna, hur Du blev torterad och krönt med törnen, fick en stav i Dina händer, och den våldsamhet som Du blev slagen med bunden vid en pelare, hur Du blev överöst med skymfningar och grymheter. Låt mig, som vill ära alla dessa smärtor och lidanden som Du fick uthärda före Ditt lidande på Korset började, innan jag dör få en sann ånger, avlägga en uppriktig och fullständig bikt, förtjänstfullt gottgöra och bli befriad från alla mina synder. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnoroch välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moder bed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

 _passion-of-the-christ2

Andra Bönen

Jesus, Du som är Änglarnas sanna frihet, Paradisets välbehag, påminn Dig de omänskliga prövningar som Du fick uthärda när Dina fiender omringade Dig som ilskna lejon. Påminn Dig de otaliga förolämpningar, spott, slag, sönderrivningar och andra grymheter som aldrig någon hört talas om, och hur soldaterna plågade Dig efter behag. När jag begrundar dessa plågor och förolämpande ord, bönfaller jag Dig, min Frälsare, att befria mig från alla mina ovänner, synliga och osynliga, och att ta mig under Ditt beskydd till fullkomlig och evig frälsning. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

 

Tredje Bönen

Jesus, himlens och jordens Skapare som ingenting kan begränsa. Du som omsluter och håller allt i Din kärleksfulla hand, påminn Dig det fasansfulla lidande som Du led när Dina allraheligaste händer och fötter spikades fast vid Korset genom slag efter slag med stora, trubbiga spikar. De fann Dig inte i ett tillräckligt eländigt tillstånd för att tillfredsställa sin vrede. De gjorde Dina sår större och lade på Dig pina på pina och med obeskrivlig grymhet sträckte de ut Din Kropp på Korset, drog Dig, knuffade Dig från alla sidor så att Dina lemmar vanställdes. Jag ber Dig, Jesus, genom minnet av dessa allrahögsta kärlekens lidanden på Korset, att ge mig nåden att frukta och älska Dig. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

 

Fjärde Bönen

Jesus, Himmelske Läkare, upphöjd på Korset för att hela våra sår med Dina. Påminn Dig de krossår som Du fick lida. Påminn Dig alla Dina lemmars svaghet, utsträckta så till den grad att en sådan smärta som Din aldrig erfarits. Från kronan på huvudet till Dina fötters sulor fanns inte en enda fläck på Din kropp som inte blivit plågad, och ändå, Du glömde allt Ditt Lidande, Du upphörde inte att be till Din Himmelske Fader för Dina fiender: ”Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör”. Genom denna stora barmhärtighet och i åminnelse av detta lidande, gör så att minnet av Ditt fruktansvärda lidande uppväcker i oss en fullkomlig ånger och befrielse från alla våra synder. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

Grünewals Isenheimeraltare

Femte Bönen

Jesus, den eviga härlighetens Spegel, påminn Dig den sorg som Du erfor när Du i Ditt gudomliga ljus tänkte på dem som skulle räddas genom Ditt välsignade lidandes förtjänst och hur Du samtidigt såg den stora mängd förtappade som skulle dömas för sina synder och hur Du bittert klagade över dessa hopplöst förlorade och olyckliga syndare. Genom denna avgrund av medlidande, särskilt genom den godhet som Du visade den botfärdige rövaren Dismas när Du sade till honom: ”I dag ska Du vara med mig i Paradiset”. Jag ber Dig, gode Jesus, att i min dödsstund visa mig Din barmhärtighet. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

Sjätte Bönen

Jesus, mest älskade och efterlängtade Konung, påminn Dig den sorg Du fick lida när Du avklädd och lik en vanlig förbrytare spikades fast och höjdes upp på Korset. Kom ihåg hur hela Din familj och Dina vänner övergav Dig, utom Din älskade Moder som stannade kvar hos Dig under Din dödskamp och som Du anförtrodde åt Din trogne lärjunge när Du sade: ”Kvinna, se din son.” och till Johannes: ”Son, se din moder.” Jag ber Dig, min Frälsare, genom sorgens svärd som genomborrade Din Heliga Moders själ, att ha medlidande med mig i allt mitt lidande och i alla mina svårigheter, både fysiskt och andligt. Hjälp mig i mina prövningar, särskilt i min dödsstund. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

Sjunde Bönen

Jesus, outtömliga Källa av medlidande, Du som med stor kärlek sade från Korset: ”Jag är törstar”. Du led av törst efter människornas frälsning. Jag ber Dig, min Frälsare, att upptända i våra hjärtan en längtan att sträcka oss mot fullkomligheten i allt vad vi gör och att utsläcka köttets begär och världsliga böjelser. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnoroch välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

Åttonde Bönen

Jesus, hjärtats Godhet, andens Glädje, genom det sura vinets och gallans bitterhet som Du smakade på Korset av kärlek till oss, ge oss nåden att värdigt få ta emot Din Dyrbara Kropp och Ditt Dyrbara Blod under vårt liv och i vår dödsstund, så att detta ger oss läkedom och tröst för våra själar. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

Nionde Bönen

Jesus, konungsliga Dygd, andens Glädje, kom ihåg den smärta Du utstod när Du djupt ner i en ocean av förtvivlan när döden närmade sig, förolämpad och kränkt av Dina fiender, ropade med hög röst att Du var övergiven av Din Fader och sade: ”Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig?” Genom denna ångest ber jag Dig min Frälsare, överge mig inte i min dödsstunds rädsla och smärta. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnoroch välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

Tionde Bönen

Jesus, Du som är Början och Slutet av allt, liv och godhet, påminn Dig, att Du för vår skull störtades i en avgrund av lidande från Dina fötters sulor till kronan på Ditt Huvud. I betraktande av Dina Sårs ohygglighet, lär mig att genom ren kärlek hålla Dina Bud, vilkas väg är bred och lätt för dem som älskar Dig. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

Elfte Bönen

Jesus, Barmhärtighetens oändliga djup, jag ber Dig vid minnet av Dina Sår, som trängde in i Din benmärg och i djupet av Din varelse, att dra mig, eländiga syndare, överväldigad av allt det jag är skyldig till, bort från synden och att gömma mig från Ditt Ansikte som med rätta är förargat på mig. Göm mig i Dina Sår tills Din rättvisa vrede har gått över. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

Tolfte Bönen

Jesus, Sanningens Spegel, enhetens Sigill, Barmhärtighetens källa, påminn Dig de många och olika Sår, med vilka Du täcktes från huvud till fot, sönderriven och färgad röd av Ditt utgjutna och tillbedjansvärda Blod. O, stora och universella Smärta, vilken Du led i Ditt jungfruliga kött av kärlek till oss. Gode Jesus. Vad finns det som Du kunde ha gjort för oss som Du inte har gjort? Låt Ditt lidandes frukt förnyas i min själ genom att jag troget minns Ditt lidande, och må Din kärlek förökas i mitt hjärta varje dag till dess att jag ser Dig i evigheten. Du som är allt det godas och all glädjes Skattkammare, som jag ber Dig att ge mig, gode Jesus i det eviga livet. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

Trettonde Bönen

Jesus, starka Lejon, odödlige och oövervinnerlige Konung, påminn Dig den Smärta vilken Du uthärdade när all Din styrka, både andlig och kroppslig, var helt slut. Du böjde Ditt Huvud och sade: ”Det är fullbordat.” Genom denna ångest och sorg, ber jag Dig Herre Jesus, att ha förbarmande med mig i min sista timma, när min ande är så oroad och försvagad. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

shroud

Fjortonde Bönen

Jesus, Faderns ende Son, Hans härlighet och avbild av samma väsen, påminn Dig den enkla och ödmjuka överlåtelsen när Du överlät Din ande till Din Fader och sade: ”Fader, i Dina händer överlämnar jag min ande”, och med Din Kropp alldeles sönderslagen, med Ditt brutna och barmhärtiga Hjärta öppet för att frälsa oss, andades Du ut. Du helgonens Konung, genom denna Dyrbara död, ber jag Dig, trösta mig och hjälp mig att motstå det onda, köttet och världen, så att jag, död från denna värld, kan leva endast för Dig. Jag ber Dig att i min dödsstund ta emot min pilgrimssjäl, som varit i landsflykt och som nu kommer tillbaka till Dig. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

 

Femtonde bönen

Jesus, sanna och livgivande Vinstock. Kom ihåg allt det Blod som rann från Din sargade Kropp då Ditt huvud slutligen böjdes ned och soldaten Longius öppnade Din sida med sin lans, så att de sista dropparna av Blod och Vatten strömmade ut. För detta oerhörda lidandes skull ber jag Dig, kärleksrike Jesus, att genomtränga mitt hjärta, så att jag dag och natt utgjuter ångerns och kärlekens tårar. Omvänd mig helt och hållet till Dig, så att Du kan bo i mitt hjärta och min omvändelse vara Dig välbehaglig. Låt slutet av mitt liv präglas av helighet, så att jag kan få lova Dig i evighet med alla Dina Helgon. Amen.

 1. Fader vår som är ..
 2. Var hälsad, Maria, full av nåd,Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus.
  Heliga Maria, Guds Moderbed för oss syndarenu och i vår dödsstund. 
 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. 

 

Slutbön

Min Herre Jesus Kristus, den levande Gudens Son, tag emot min bön med samma glödande kärlek med vilken Du uthärdade Din Allraheligaste Kropps alla Sår. Förbarma Dig över oss alla, levande och döda. Öppna Din barmhärtighet för oss, ge oss Din nåd, förlåtelse för alla synder, efterskänk oss all skuld och ge oss till sist det eviga livet. Amen.

Jesuheart2

2 svar på Jesu löften om de femton bönerna

 1. Weini Mebrahtu skriver:

  Hej ! Om det har möjligtag ville jag köpa den.
  kan ni kontakta mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.